چرا گره؟

شاید برای شما سوال شده باشد که چرا اسم سایت گره است . ما در مدتی که در حوزه گرافیک فعالیت داشتیم متوجه یک شکاف بزرگ بین دنیای گرافیک دیزاین و روزمره شدیم ،شکافی که فقط مخصوص گرافیک نیست. متاسفانه بییشترین کاربرد گرافیک در جامعه ما محدود به تبلیغات و فضای مارکتینگ شده و جای خالی آن در روزمره بسیار احساس می‌شود. در زندگی امروزه متاسفانه عجله برای رسیدن به زندگی ما را از خود زندگی دورکرده است. شرایط بد اقتصادی روز به روز بیشتر سعی در ربودن شادی از زندگی‌ها و سعی در خاکستری کردن و یکنواختی لحظه‌ها میکند.

اما چیزی که ما متوجه آن شدیم این بود که بدون امید و حال خوب نمیشود زندگی کرد که نمیشود، بدون عشق نمیشود که نمیشود، بدون رنگ نمیشود که نمیشود. پس چیزی در این میان کم بود. زندگی ما، روزمره ما، دقیقا همان لحظه یکنواخت عصر که خسته به خانه می‌آییم یا با عجله در خیابان ازکنار مردمان خاکستری عبور می‌کنیم چیزی کم بود چیزی شبیه به یک مکث حتی مکثی به عمر یک لحظه!

باید به دنبال اضافه کردن چیزی می‌افتادیم چیزی از جنس عشق و رنگ تا حتی شده برای لحظه‌ای مکثی شیرین به زندگی اضافه کند.

گره متولد شد تا نقطه اتصالی باشد برای اینکه رنگ و طرح را به روزمره بیاوریم  تا با تک تک لحظاتمان حل کنیم و مزه امید و عشق در زندگی‌مان جاری شود.